Search
  • Moop ThePoom

รู้ใจกลุ่มเป้าหมายก่อนทำ Digital PR Strategy

Updated: Aug 27, 2019อย่างที่ ซุนวูเคยกล่าวไว้ "รู้เค้ารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง" การทำ Digital PR ก็เช่นกัน ก่อนการวางแผนการทำ Digital PR Strategy เราควรจะต้องรู้จักทั้งเรา และเขา​ (กลุ่มเป้าหมาย) โดยขอสรุปออกเป็น 5 ข้อดังนี้ค่ะ

Main objective คืออะไร และ Digital PR จะ support ได้อย่างไร

การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน จะเป็นการช่วยทำให้วางแนวทาง ทิศทางการทำงานได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น เมื่อทราบเป้าหมายว่างานนั้นๆ ต้องการอะไรและเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจอย่างไร แผนงาน Digital PR จะถูกสร้างมาเพื่อตอบโจทย์นั้นๆ ได้ง่ายขึ้น

กลุ่มเป้าหมายสนใจอะไร

คำว่าสนใจอะไรนั้นคลอบคลุมไปถึงสิ่งต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น สนใจเรื่องอะไร ทำอะไรเวลาไหน อ่านหนังสืออะไร อ่านข่าวแบบไหน ใช้ Device อะไร ติดตามใครเป็นพิเศษ ใครสามารถชักจูงพวกเขาได้

อะไรคือ จุดขายของสินค้าบริการของเรา

การทราบถึงจุดขาย (Unique Selling Point) ทำให้เราสามารถทราบได้ว่าเราจะเชื่อมโยงประเด็นอย่างไรได้บ้างและแตกประเด็นอื่นๆ ได้อย่างไร และทำให้ทราบว่าจุดขายนั้นจะเข้าถึงใจกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไร

Budget มีเท่าไร

หลายคนมักจะคิดว่าการทำ PR หรือ Digital PR นั้นไม่จำเป็นต้องใช้เงิน เพราะใช้ Relations เป็นหลัก แต่แท้จริงแล้วงาน PR นั้นไม่ได้ใช้ Budget ในการซื้อสื่อโดยตรงอย่างงาน Marketing ทั่วไป แต่ Budget นั้นถูก Turn เป็นบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ได้มาซึ่งให้ตรงตามเป้าหมาย​ ยกตัวอย่างเช่น Blogger day, Family Trip เป็นต้น

คู่แข่งหลักของเราเป็นใคร และอะไรที่ทำให้เค้าประสบความสำเร็จ

การเรียนรู้จากคู่แข่งหรือแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จว่าพวกเขามีกลยุทธ์แบบใดในการสร้างแบรนด์หรือทำ Digital PR อย่างไร จะทำให้เราสามารถเรียนรู้ข้อดีข้อเสียของงาน หรือของ Industry แล้วนำมาปรับใช้เพื่อให้เหมาะกับงานของเราได้ หรือแม้กระทั่งคู่แข่งเราไม่ได้ทำอะไร นั้นก็เป็นการดีที่เราจะถือโอกาสทำ (หรือไม่ทำ) เพื่อให้เราได้เปรียบในการทำงานประชาสัมพันธ์

เมื่อเข้าใจทั้ง กลุ่มเป้าหมาย ตัวเราเอง และ อุตสาหกรรม (คู่แข่ง) การทำ Startegy ของ digital pr ให้ตรงกับโจทย์ทางธุรกิจก็จะง่ายขึ้นค่ะ

#PRStrategy #digitalpr

957 views

© 2015 by ThePoom

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon