Search
  • Moop ThePoom

Digital PR VS Content Marketing

Updated: Aug 27, 2019


ในยุคนี้ 2 คำที่พูดถึงคงไม่พ้นคำว่า Digital PR กับคำว่า Content Marketing ซึ่งคนส่วนใหญ่มักคิดว่าสองคำนี้คือสิ่งเดียวกัน แต่ในความเป็นจริงแล้วสองคำนี้มีความแตกต่างกันค่ะ

ก่อนอื่นต้องเข้าใจรากฐานของ PR ก่อน ว่า PR คือ การกระจายข้อมูลข่าวสารโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับสื่อเป็นหลัก และเลือกข้อมูลที่ต้องการกระจายให้ตรงกับสื่อและสื่อก็จะเลือกข้อมูลมาพูดโดยใช้ภาษาที่เหมาะกับ Audience ที่เหมาะสมกับสื่อของตนเอง

ส่วนใน Content Marketing นั้นเป็นการออกแบบ Content เพื่อให้เหมาะสมกับผู้ส่งสาร คือ แบรนด์ (persona) และผู้รับสาร คือ Audience แล้วทำการกระจายเนื้อหานั้นผ่าน Paid Own Earn Media

แต่ทั้ง Digital PR และ Content Marketing มีความเกี่ยวข้องกันอย่างหนึ่งคือ เรื่องเกี่ยวกับเนื้อหา (Content) ที่ต้องการส่งออกไปโดยต้องมีการออกแบบให้ตรงกับผู้รับสาร แต่จะแตกต่างกัน ตรงที่ เนื้อหา Content ที่ออกแบบโดยวิธีของ Digital PR นั้นจะไม่ได้ทำให้ฝั่งของแบรนด์เพียงฝ่ายเดียวเหมือน Content Marketing ซึ่ง Digital PR จะถูกออกแบบโดยคำนึงถึงสื่อที่จะทำการส่งสารออกไปว่ามี Mood & Tone หรือธรรมชาติในการสื่อสารอย่างไร พร้อมกับร่วมกันออกแบบเนื้อหาที่ต้องการสื่อออกไปหาหา Audience


828 views

© 2015 by ThePoom

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon