top of page

Digital PR

การทำประชาสัมพันธ์ หรือ การทำพีอาร์ (Public Relations) คือ การที่นักพีอาร์ทำการสื่อสารให้ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้า, บริการ หรือองค์กร ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจนั้นๆ โดยไม่ยึดติดกับยอดขาย 

 

การทำพีอาร์ตั้งแต่ที่ผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่นักพีอาร์จะมุ่งเน้นไปที่การสื่อสารกับสื่อ ATL (ABOVE THE LINE) นั่นคือ สื่อสิ่งพิมพ์และโทรทัศน์ วิทยุเป็นสื่อหลัก ซึ่งนับว่าเป็นการสื่อสารที่ไปได้ถูกทิศถูกทางตามยุคสมัย  แต่ในปัจจุบันโลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลหรือสังคมแห่งการส่งข้อมูล (Sharing) ผ่านสังคมออนไลน์ (Social Network) ทำให้ข่าวสารส่งหาถึงกันได้เร็วมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการทำพีอาร์จึงต้องก้าวให้ทันสุ่ยุคดิจิทัลเพื่อให้วัตถุประสงค์ในการสื่อสารไปถึงผู้รับสารได้โดยตรงและรวดเร็ว ซึ่งเรียกว่าเป็นการทำ “ดิจิตอลพีอาร์”

bottom of page