top of page

Paid Own Earn กับ Digital PR


ทฤษฏีเรื่อง Paid Own Earn เป็นทฤษฎีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในสายงานของดิจิทัล วันนี้เรามาลองดูว่า เราะจะใช้ Paid Own Earn ในการประชาสัมพันธ์อย่างไร

ก่อนที่จะว่าจะใช้ทฤษฎีนี้เรามาทราบถึงความหมายของแต่ละตัวกันก่อนค่ะ

Paid หมายถึงสิ่งที่เราได้มาด้วยการจ่ายเงิน ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายของสื่อ (Media) หรือ เป็นการค่าใช้จ่ายของ Influencer ต่างๆ

Own หมายถึง platform ที่เราเองเป็นเจ้าของไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook Fan Page หรือ social Media Platform อื่นๆ

Earn หมายถึง สิ่งที่ได้มาจากการบอกต่อ แชร์ต่อ หรือ WOM ต่างๆ ที่ได้มาโดยไม่มีการเสียเงิน


หลังจากที่เราทราบความหมายของ paid own earn แล้ว เรามาดูมุมมองของ Digital PR กันบ้างค่ะ

การทำ Digital PR โดยหลักการแล้วเราได้มาจากการ Earn และ Own เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการทำ SEO เพื่อให้เว็ปไซต์สามารถค้นหาได้เจอจาก Search Engine ยี่ห้อต่างๆ หรือ การสร้างกระแสต่างๆ เพื่อให้เกิดเป็น WOM (Word of Mouth)

นักการคลาด และนักประชาสัมพันธ์ ต้องการลดค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินเพื่อซื้อสื่อ แต่ต้องการกระจายข้อความ key message ออกไปให้กลุ่มเป้าหมายได้รับข้อความนั้นมากที่สุด หากแต่คิดเพียงใช้แค่ Paid เราจะต้องใช้ budget จำนวนมากเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย แต่หากมีการวางแผนเรื่องการทำ Digital PR จะทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียวค่ะ


356 views0 comments
bottom of page