top of page
worker-watching-his-laptop-map-world.jpg

Digital PR THAILAND

All about Digital PR

การทำประชาสัมพันธ์ หรือ การทำพีอาร์ (Public Relations) คือ การที่นักพีอาร์ทำการสื่อสารให้ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้า, บริการ หรือองค์กร ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจนั้นๆ โดยไม่ยึดติดกับยอดขาย 

พูดในที่สาธารณะ

OUR SERVICE

01

วางแผนการทำประชาสัมพันธ์

02

Content Creation

03

PR CONSULTANT

TOP STORY

bottom of page